Rechtsgebieden

Mr. Gerald Janssen is gespecialiseerd op de volgende rechtsgebieden:

+Arbeidsrecht en ambtenarenrecht
Het Nederlandse arbeidsrecht is breed, divers en altijd in ontwikkeling. Voor werkgevers en werknemers is het daardoor niet altijd duidelijk wat er in bepaalde situaties precies mogelijk is. Helder en duidelijk advies kan daarbij helpen. Maatwerk, toegesneden op de omstandigheden van het geval.

Mr. Gerald Janssen adviseert en procedeert op het gebied van het arbeidsrecht en ambtenarenrecht. Veel voorkomende onderwerpen daarbij zijn:

 • Ontslag
 • Arbeidscontracten
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Arbeidsongevallen
 • Concurrentie- en relatiebedingen
 • Loonvorderingen ( bij ziekte )
 • Sociaal verzekeringsrecht, uitkeringen zoals ZW,WW, WIA of WAO
+Personen- en familierecht

Bij het personen- en familierecht is begrip, vertrouwen en gedegen kennis en ervaring van groot belang. Uw belangen moeten immers gewaarborgd worden in zaken waarbij het vaak niet alleen gaat om de strikt juridische kant, maar ook om de emotionele kant. De belangenbehartiging vraagt om een goede zorg en vasthoudendheid om de zaak op te lossen.

Mr. Gerald Janssen adviseert en procedeert op het gebied van het personen- en familierecht. Veel voorkomende onderwerpen daarbij zijn:

 • Echtscheiding
 • Verdeling en verrekening
 • Alimentatie
 • Ouderschap, waaronder gezag, afstamming, adoptie en voogdij
 • Erfrecht
+Ondernemingsrecht

Ondernemen is handel drijven, en aldus krijgt u als ondernemer altijd te maken met het recht. Goede contracten zijn daarbij van essentieel belang. Het legt immers vast wat partijen zijn overeen gekomen. Het opstellen en beoordelen van contracten vergt daarom speciale aandacht. Kwaliteit voorkomt onnodige conflicten.

Mr. Gerald Janssen adviseert en procedeert op het gebied van het ondernemingsrecht. Veel voorkomende onderwerpen daarbij zijn:

 • Contracten
 • Algemene voorwaarden
 • Faillissement
 • Incasso
+Consumentenrecht en bestuursrecht

Onder consumentenrecht wordt verstaan alles wat met u als consument te maken heeft. Als particulier kunt u ongevraagd worden geconfronteerd met allerlei juridische problemen. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Belangrijk is dat er snel en adequaat actie wordt ondernomen om het conflict op te lossen. Uw beschermde consumentenbelangen moeten adequaat onder de aandacht worden gebracht.

Mr. Gerald Janssen adviseert en procedeert op het gebied van het consumentenrecht en het bestuursrecht. Veel voorkomende onderwerpen daarbij zijn:

 • Geschillen met overheidsinstanties, zoals Gemeente of Provincie, over genomen besluiten
 • Geschillen met particulieren en bedrijven over gebrekkige producten, diensten, contracten, algemene voorwaarden of garanties
 • Geschillen met buren over erfgrenzen, schuttingen, beplantingen of bomen.
+Aansprakelijkheidsrecht

Het aansprakelijkheidsrecht houdt kort gezegd in dat u als benadeelde schade lijdt ten gevolge van het handelen van iemand anders. Het kan gaan om zaaksschade, of lichamelijke schade (letselschade). In beide gevallen heeft u een verhaalsrecht op de schadeveroorzakende partij, dan wel diens verzekeraar. De wetgever heeft bepaald dat de advocaatkosten onderdeel uitmaken van de schade. De aansprakelijke partij dient daarom ook deze kosten te vergoeden. De zorgen omtrent de schade afwikkeling kunnen dan ook zonder meer uit handen worden gegeven aan een specialist op dit gebied.

Mr. Gerald Janssen adviseert en procedeert op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht. Veel voorkomende onderwerpen daarbij zijn:

Letselschade

Een benadeelde die betrokken is bij:

 • Verkeersongeval
 • Bedrijfsongeval
 • Medische fout
 • Ongevallen door dieren of gebrekkige producten
 • Overige ongevallen

Zaaksschade

Schade die is ontstaan door bijvoorbeeld: ongeval, brand overstroming, overheid (nadeelcompensatie).

+Vastgoedrecht

Onder vastgoedrecht wordt verstaan alles wat met onroerend goed te maken heeft. De diverse contracten die hierbij worden gesloten kunnen grote belangen betreffen en vergen elk een andere aanpak. Deskundige bijstand met een vooruitziende blik op de betrokken belangen is essentieel.

Mr. Gerald Janssen adviseert en procedeert op het gebied van het vastgoedrecht. Veel voorkomende onderwerpen daarbij zijn:

 • Huurzaken, woningen en bedrijfsruimtes
 • VvE-geschillen
 • Bouw – en (onder)aannemingsgeschillen, waaronder gebreken bij nieuwbouw en renovatie
+Strafrecht

U kunt in de situatie komen te verkeren dat u een tenlastelegging heeft ontvangen en opgeroepen wordt om voor de politierechter te verschijnen. In die situatie is juridische bijstand van belang om ervoor te zorgen dat de strafzaak juist verloopt. Bewijs dient bijvoorbeeld op de juiste manier te zijn verzameld. Uw belangen dienen met verve te worden verdedigd, en de bijzondere omstandigheden moeten duidelijk naar voren worden gebracht.

Voorts kunt u ook terecht voor advies over rijbewijsinvorderingen. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) kan naast een strafzaak afzonderlijk besluiten nemen. Uw rijbewijs kan bijvoorbeeld ongeldig worden verklaard, of u wordt gevraagd een cursus te volgen. Ervaring leert dat bij CBR – procedures een behoorlijke strijd moet worden geleverd. Uw rijbewijs is u veel waard, en om deze daadwerkelijk te behouden is het strikt noodzakelijk dat er goede juridische argumenten worden aangevoerd.